Odkryj naszą szkołę i dołącz do naszej społeczności.

Nasze przedszkole
Nasze przedszkole
Nasze przedszkole
Nasze przedszkole

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

w Miejskim Przedszkolu nr 36 im. Juliusza Słowackiego

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej

 

Podstawa prawna:

 • 102 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe 
 • Statut Miejskiego Przedszkola nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej.

  

§1

 1. Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby przez nich upoważnione. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola, aż do momentu przekazania go pracownikowi przedszkola.
 2. Przyprowadzając dziecko rodzic (prawny opiekun) bądź inna osoba przez nich upoważniona rejestruje zdarzenie, przykładając kartę zbliżeniową do czytnika elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w systemie ATMS Kids znajdującego się w  holu/szatni placówki. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone.
 3. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola w godzinach 630 - 830. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy zgłosić nauczycielowi grupy osobiście dzień wcześniej lub najpóźniej telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 830.
 4. W celach bezpieczeństwa o godzinie 900 drzwi wejściowe do przedszkola będą zamykane. Po godzinie 9.00 należy powiadamiać personel dzwonkiem.
 5. Rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione, przyprowadzając dziecko, mają obowiązek osobiście oddać je pod opiekę pracownika przedszkola.
 6. Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe.

 

§2

 1. Osoby upoważnione do obioru dziecka z przedszkola.

 

 • Dziecko jest odbierane z przedszkola przez swoich rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka z przedszkola tylko poprzez pisemne upoważnienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • Upoważnienie powinno być podpisane przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, chyba że któreś z nich ma ograniczone prawa rodzicielskie.
 • Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.
 • Upoważnienie powinno być przechowywane przez wychowawcę grupy, do której uczęszcza dziecko, w dokumentacji grupy. W sali zajęć, z której rozchodzą się dzieci po godzinie 1500, powinna znajdować się aktualna lista osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy.
 • Rodzice (prawni opiekunowie), podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą.
 • Rodzicie mogą także upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej; załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Dopuszcza się przesłanie upoważnienia drogą elektroniczną w formacie PDF.
 • Na prośbę pracownika przedszkola osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.

 

 1. Zasady odbierania dziecka z przedszkola.

 

 • Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby przez nich upoważnione, mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola najpóźniej do określonego czasu funkcjonowania placówki, nie później niż do godz.1630.
 • Odbierając dziecko rodzic (prawny opiekun) bądź inna osoba przez nich upoważniona rejestruje zdarzenie, przykładając kartę zbliżeniową do czytnika elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w systemie ATMS Kids znajdującego się w  holu/szatni placówki. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało odebrane.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione, odbierający dziecko, zobowiązani są poinformować pracownika przedszkola (nauczyciela lub woźną oddziałową) o chęci odbioru dziecka.
 • Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
 • Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko odebrane z przedszkola, pozostające na terenie przedszkola pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych do sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

 1. Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola.

 

 • W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 • Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), inną upoważnioną osobę lub Policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola, są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.
 • W przypadku podejrzenia, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) lub osoba upoważniona do odbioru dziecka, będąca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel odmawia wydania dziecka i powiadamia o tym fakcie Dyrektora.

 

 

§3

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.