Odkryj naszą szkołę i dołącz do naszej społeczności.

Nasze przedszkole
Nasze przedszkole
Nasze przedszkole
Nasze przedszkole

Regulamin korzystania z placu zabaw

w Miejskim Przedszkolu nr 36 im. Juliusza Słowackiego

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.

 1

Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Miejskiego Przedszkola nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej.

 2

Plac zabaw udostępniony jest do użytkowania w godzinach pracy Miejskiego Przedszkola nr 36 im. Juliusza Słowackiego tj. w godzinach 6.30 – 16.00.

 3

Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

 4

Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli wspomaganych przez pracowników obsługi, rodziców lub wskazanych przez rodziców opiekunów ponoszących pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

 5

Z urządzeń znajdujących się na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe,

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bramek i dachów domków,

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu,

4) zabroniona jest jazda na rowerze i hulajnodze

 6

Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu,

2) niszczenia i uszkadzania roślinności,

3) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

4) zakłócania spokoju i porządku publicznego,

5) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

6) wprowadzania zwierząt,

7) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

8) przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków  odurzających,

9) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych.

 7

Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.

 8

Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej.

 9

Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się konserwatorowi zatrudnionemu w przedszkolu.

 10

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które:

korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody poza godzinami pracy przedszkola,

nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

11

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.

 12

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023r.