NASZA MISJA

 

       Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą  Zespołu  Szkolno –Przedszkolnego nr 2  wspiera finansowo, powołana w 2021 roku Fundacja  Na Rzecz Rozwoju „Szkoły Kłodnickiej” i Społeczności Lokalnej.

 

NASZA MISJA

 

        Celem  działania   fundacji  jest  rozwój  Miejskiego Przedszkola nr 36 oraz Szkoły Podstawowej nr 25, które wchodzą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej  poprzez:

 • pomoc finansową i materialną dla uczniów Zespołu, będących w trudnej sytuacji finansowej lub materialnej;
 • finansowanie stypendiów dla uczniów;
 • finansowanie egzaminów płatnych uczniom wymagającym takiej pomocy;
 • poszerzanie bazy szkolnej i przedszkolnej o nowoczesne środki dydaktyczne;
 • organizację uroczystości integrujących obecnych i byłych uczniów, pracowników i osób związanych z Zespołem i społecznością lokalną;
 • organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym;
 • organizowanie różnych form wypoczynku np. wycieczek, półkolonii, itp.;
 • wspieranie finansowania i organizowania adaptacji pomieszczeń i otoczenia Zespołu w sposób uwzględniający potrzeby dzieci i społeczności lokalnej;
 • finansowanie uczestnictwa w konkursach ;
 • pomoc finansową, materialną i organizacyjną w przygotowaniu konkursów, zawodów, olimpiad itp.  które odbywać  się będą na terenie Zespołu;
 • pomoc finansową dla organizacji uczniowskich działających na terenie Zespołu;
 • wsparcie finansowe dla kół zainteresowań działających na terenie Zespołu;
 • dofinansowanie imprez sportowych lub wyjazdów o charakterze turystycznym, krajoznawczym itp.;
 • działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa uczniów;
 • pozyskiwanie środków finansowych lub dofinansowania z projektów, funduszy europejskich.

        

HISTORIA POWSTANIA FUNDACJI

 

      Fundacja zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym  w Gliwicach, w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 października 2021 r. Jej zaistnienie wynikło z konkretnych potrzeb społeczności szkolnej  i przedszkolnej  Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 2. Fundację założyli nauczyciele Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej.

 

PRACOWNICY FUNDACJI

      Fundacja nie zatrudnia etatowych pracowników. Wszyscy członkowie zarządu pracują społecznie w ramach wolontariatu.