PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ
Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rudzie Śląskiej.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (poz.843)

  § 5 ust. 1 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii”.

  §
  5 ust. 2 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii”.

  § 5 ust. 3 „Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 1. Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej.

Procedura postępowania:

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego.
 2. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego o charakterze długotrwałym musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza. Zwolnienie krótsze może być na podstawie zwolnienia pisemnego przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia przedstawionego nauczycielowi wychowania fizycznego.
 3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres krótszy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca roku szkolnego, tj. 31 sierpnia.
 4. Zaświadczenie wystawione na okres 1 miesiąca lub dłużej, w tym na jeden semestr lub cały rok szkolny należy złożyć wraz z podaniem do dyrektora w sekretariacie szkoły.
 5. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Rodzice (opiekunowie prawni) składają w sekretariacie podanie*(załącznik nr 1) do dyrektora zespołu, do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
 6. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:
  a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 30 września danego roku szkolnego,
  b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 14 dni od rozpoczęcia II półrocza.
  W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice ( opiekunowie prawni) składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego (tj. nie później niż 14 dni od pierwszego dnia zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego).
 7. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia
  w sekretariacie.
 8. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.
 9. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostanie nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.
 10. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny (uczeń uzyskał 3 oceny cząstkowe z wychowania fizycznego), to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu (zgodnie z zasadami WSO).
 11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony” "zwolniona".
 12. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę za I semestr, a w II semestrze został zwolniony przez dyrektora z zajęć wychowania fizycznego, to na świadectwie ukończenia danego roku szkolnego wpisuje się ocenę z I semestru.
 13. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu i nie realizowane są tematy z edukacji zdrowotnej, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia**(załącznik nr 2) rodziców (opiekunów prawnych), które należy złożyć wraz z podaniem i zaświadczeniem lekarskim
  w sekretariacie szkoły.
 14. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.
 15. Z niniejszą procedurą uczniów zapoznaje nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

Procedura obowiązuje od roku szkolnego 2015/16.

 

Do pobrania :

Załącznik nr 1 i nr 2 (wersja MS Word)

Załącznik nr 1 i nr 2 (wersja PDF)