Procedura zwalniania uczniów z zajęć  wychowania do życia w rodzinie

obowiązująca

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej

 

  1. Uczeń ma obowiązek uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie , chyba że rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału w zajęciach.

  2. Wzór rezygnacji z udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie stanowi załącznik do niniejszej procedury.

  3. Rezygnacja, o której mowa w ustępie 1, powinna być złożona w danym roku szkolnym i obowiązuje  nie dłużej niż do końca tego roku szkolnego. 

  4. W przypadku gdy lekcja wychowania do życia w rodzinie nie jest pierwszą lub ostatnią lekcją ucznia w danym dniu, uczeń ma obowiązek przebywania w czasie jej trwania w świetlicy lub bibliotece szkolnej oraz poinformowania o tym fakcie wychowawcy.

  5. W wypadku gdy lekcja wychowania do życia w rodzinie jest pierwsza lub ostatnią lekcją ucznia w danym dniu, uczeń pozostaje pod opieką rodziców, którzy ponoszą w tym czasie odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

  6. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły  przez ucznia .

  7. W każdym roku szkolnym wychowawca klasy, w której prowadzone są zajęcia wychowania do życia w rodzinie na pierwszym spotkaniu informacyjnym z rodzicami zapoznaje ich z treścią niniejszej procedury.

 

Do pobrania :

Rezygnacja z zajęć WDŻ ( wersja MS Word)

Rezygnacja z zajęć WDŻ ( wersja PDF)