Język niemiecki jako język mniejszości narodowej

Od 1 września 2017 r. obowiązuję nowe rozporządzenie w sprawie organizacji nauczania języka mniejszości. Jednym z załączników do rozporządzenia jest wzór wniosku, jakim mogą posłużyć się rodzice przy wnioskowaniu o zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Złożenie wniosku przez rodzica jest podstawowym warunkiem dla zorganizowanie nauczania języka niemieckiego w szkole.

Wniosek należy złożyć u dyrektora placówki przy zapisywaniu dziecka do szkoły. Można to zrobić również w trakcie nauki dziecka w szkole, ale ważne jest, aby wniosek był złożony do 20 września danego roku szkolnego. W ten sposób dziecko ma szansę na lekcje języka niemieckiego jeszcze w tym samym roku szkolnym.

Wniosek składany jest na zasadzie dobrowolności i dotyczy całego okresu nauki dziecka w szkole. Nie trzeba więc składać go ponownie co roku. Nie wymaga się również udokumentowania przynależności do żadnej organizacji mniejszościowej ani pochodzenia, ani obywatelstwa.

Głównymi celami nauczania języka niemieckiego, jako języka mniejszości na etapie wczesnoszkolnym jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, podtrzymanie i rozwój jego tożsamości narodowej poprzez naukę języka, kultury, elementów historii i tradycji kraju ojczystego. Ważnym dla całego etapu edukacyjnego jest również kształcenie sprawności manualnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej, samodzielności oraz umiejętności uczenia się. Najważniejszym celem wychowawczym jest promowanie zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postawy uczciwego, odważnego i tolerancyjnego młodego człowieka, uczącego się przez całe życie, potrafiącego nawiązywać kontakty i zgodnie współpracować z innymi.

Na zajęciach języka mniejszości kształtuje się i wprowadza elementy z życia codziennego, które są wyznacznikami podtrzymującymi i kształtującymi tożsamość narodową. Chodzi tu przede wszystkim o uniwersalne elementy, takie jak urodziny, Adwent, Boże Narodzenie i związane z tym tradycje, obrzędy i piosenki czy pieśni, ale także elementy dość specyficzne jak św. Marcin, obchody Dnia Matki,  Dnia Ojca – także w powiązaniu ze świętami religijnymi.

Ważnym elementem pracy na naszych zajęciach jest odpowiedni dobór piosenek, które stosuje się zamiennie w obu językach. Kształtuje się przy tym nie tylko kompetencje językowe, ale także rozwija się umiejętności artystyczne.

Proponowane zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości wykorzystują właściwości psychiczne i fizyczne dziecka takie jak: ciekawość, otwartość, potrzebę komunikacji, żądzę wiedzy, spontaniczność i aktywność fizyczną. Bardzo dobre zdolności naśladowcze dzieci sprzyjają poprawnej nauce fonetyki i intonacji języka obcego. Aktywność fizyczna i spontaniczność tej grupy wiekowej sprzyja uczeniu się przez działanie, dając bardzo dobre efekty w nauce języka. Program zakłada maksymalną eliminację stresu, opiera się na słuchaniu, ogólnym rozumieniu wypowiedzi, imitacji i dobrowolności wypowiedzi.

Program, który jest realizowany na naszych zajęciach jest elastyczny, można go dostosować do indywidualnych warunków i potrzeb nauczyciela oraz uczniów. Dużą uwagę poświęcamy kształceniu mowy poprzez naukę rymów, krótkich wierszy, piosenek, umiejętne splatanie nauki z zabawą.

 

Zasady organizowania języka mniejszości narodowej:

  • Wprowadzenie nauczania odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców-do pobrania w sekretariacie szkoły.
  • Nie wymaga się od rodziców deklaracji o przynależności do mniejszości.
  • Wniosek powinien zawierać dane rodziców dziecka oraz określać formę nauczania: w języku mniejszości, dwujęzycznie lub dodatkową naukę języka (3h tygodniowo).
  • Wniosek składa się dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 20 września
  • Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole.
  • Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania i promowania (uzyskana ocena wlicza się do średniej ocen, ocena końcoworoczna ma wpływ na promocje do następnej klasy).

 

 

Wniosek o nauczanie języka mniejszości narodowej (wersja pdf)

Wniosek o nauczanie języka mniejszości narodowej (wersja MS Word)