Konkurs matematyczny Kangur

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Urodziny Liczby Pi

Święto Liczby π

Komunikat w sprawie dodatkowej pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci

 

Już od 1 marca br. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, będą mogły realizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.

 

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych

 

W zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów.

Szczegółowe kwestie reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U 2022.poz.339).

 

Zajęcia będą prowadzone w szkole, przez nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Prowadzone będą od marca do grudnia 2022r.

Zakres proponowanej pomocy w szkole (przy współpracy z kadrą specjalistów zatrudnionych w szkole):

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
  • terapia psychologiczna.

Proszę rodziców o zgłaszanie dzieci na w/w zajęcia do dnia 11.03.2022 roku. Informację proszę przekazać za pośrednictwem dziennika elektronicznego do wychowawcy klasy.

 

W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię dziecka, klasę oraz wskazane przez rodzica zajęcia z listy powyżej umieszczonej. Rodzic może wskazać dla dziecka kilka zajęć. W zależności od ilości zgłoszeń, specjaliści będą ustalać grupy.